Sion

Sion


FAQ
1: Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog precies?
2: Tot wanneer duurde de Tweede Wereldoorlog eigenlijk?
3: Wat waren de oorzaken voor de Tweede Wereldoorlog?
4: Welke landen namen deel aan de Tweede Wereldoorlog?
5: Wat waren de specifieke kenmerken van de Tweede Wereldoorlog?
6: Hoeveel slachtoffers vielen er in de Tweede Wereldoorlog?
7: Welke politieke stroming lag ten grondslag aan de Tweede Wereldoorlog?
8: Hoe beÔnvloedde de Duitse invasie van BelgiŽ, Nederland en Luxemburg het verloop van de oorlog?
9: Waarom waren de Nazi's zo antisemitisch en probeerden zij diverse volken uit te roeien?
10: Hoe probeerden zij al deze mensen te vermoorden?
11: Was de vernietiging van deze volkeren van te voren gepland?
12: Wie was de verantwoordelijke voor de EndlŲsung?
13: Wat waren de belangrijkste kampen waar de nazi's probeerden hun plannen uit te voeren?
14: Is de Holocaust gedocumenteerd en wie beheert de verslaglegging van dit lijden?
15: Waar vind ik meer informatie over de Holocaust?
16: Waarom een klup portaal over de Tweede Wereldoorlog?
17: Er zijn veel goede portalen, waarom een portaal bij .KLUP.NL?
18: Er zijn veel meer websites op het internet te vinden over de Tweede Wereldoorlog. Waarom staan die er niet op?
19: Ik heb een Tweede Wereldoorlog gerelateerde website. Kan deze op de Klup portaal TWEEDE WERELDOORLOG gelinkt worden?
20: Ik heb een website die niets met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Kan deze ook worden geplaatst op Tweede-Wereldoorlog.klup.nl?
21: Kan ik de link naar mijn website in dat geval helemaal niet kwijt op Klup.nl?
22: Is het aanmelden en plaatsen van een link naar mijn eigen website altijd gratis?
23: Ik wil zelf een Klup portaal beheren. Kan dat?

Vr. 1: Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog precies?
Antw. 1: Officieel wordt de aanvang van de Tweede Wereldoorlog door historici gesteld in 1939 en het einde ervan op 1945. De voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog begon eigenlijk al met de bezetting van de Chinese provincie Mantsjoerije door Japan in 1931, zonder dat dit land op ernstig internationaal verzet tegen deze agressieve daad stuitte. Daarnaast legde Hitler in 1935 openlijk de bepalingen van het Verdrag van Versailles naast zich neer, ging tot grootscheepse bewapening over en remilitariseerde in het volgende jaar het Rijnland. In 1938 volgde de bezetting van Oostenrijk (de Anschluss) en het Sudetengebied en een deel van Tsjechoslowakije. Terwijl ItaliŽ in 1936 al bezit genomen had van AbessiniŽ (het huidige EthiopiŽ) en in 1939 AlbaniŽ inlijfden. Na de sluiting van het Duits-Sovjet-Russisch niet-aanvalsverdrag (23 aug. 1939) was Hitlers pad voor een inval in Polen geŽffend. Deze inval wordt beschouwd als het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Vr. 2: Tot wanneer duurde de Tweede Wereldoorlog eigenlijk?
Antw. 2: Hitler pleegde zelfmoord (30 april) en op 4 mei capituleerden de Duitsers in Noordwest-Duitsland, Nederland, Denemarken en Sleeswijk-Holstein; op 7 mei werd de onvoorwaardelijke capitulatie van alle Duitse troepen ondertekend in Eisenhowers hoofdkwartier te Reims. De voorwaarden werden effectief op 9 mei 1945. In de Baai van Tokio werd op 2 sept. 1945 de capitulatie ondertekend aan boord van de Missouri, onder leiding van generaal MacArthur, waarna Japan begon met de ontruiming van alle nog bezette gebieden. Echter met een aantal landen werd pas veel later vrede gesloten; op 10 febr. 1947 te Parijs met ItaliŽ en de Europese satellietstaten, op 8 sept. 1951 te San Francisco met Japan(niet erkend door de Sovjet-Unie). Met Oostenrijk werd pas in 1955 vrede gesloten. Met Duitsland werd aanvankelijk geen vrede gesloten. Het land werd verdeeld in twee staten: de Bondsrepubliek Duitsland, gevormd door die gebieden die door Amerikaanse, Engelse en Franse troepen waren bezet, en de Duitse Democratische Republiek op door de Sovjet-Unie bezet territorium.

Vr. 3: Wat waren de oorzaken voor de Tweede Wereldoorlog?
Antw. 3: Er is geen duidelijke oorzaak voor de Tweede Wereldoorlog aan te wijzen. De voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt gevormd door het opdringen van Duitsland, ItaliŽ en Japan. De oorzaken die tot de Eerste Wereldoorlog hadden geleid, waren door deze oorlog niet weggenomen. Waren de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog gelegen in het materialisme waarbij vele politieke zetten op het schaakbord waren gebaseerd op streven naar hogere omzetten, met afzetmarkten, kartelvorming, marktbeheersing, marktverdeling, enz. In deze sfeer wilden militairen hun lang gekoesterde 'plannen' ten uitvoer brengen en de politici, al of niet door een parlementaire democratie gebonden, wilden voor de militairen niet onderdoen. De invloed van de kranten was groot. Men was gefascineerd door het cijfermateriaal dat de statistici opleverden: steenkool- en staalproductie, tonnage van schepen, sterkte van legers, bevolkingsgroei - het waren stuk voor stuk elementen waarmee de kleine burger dagelijks werd geconfronteerd en waardoor zijn patriottisme werd aangewakkerd. Het proletariaat had zijn eerste sociale overwinningen geboekt, maar de Tweede Internationale was verdeeld door een Frans-Duits antagonisme (Jean JaurŤs-Karl Johann Kautsky), waardoor de socialistische partijen nationalistisch van karakter werden. Deze tijdsgeest was in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog nog niet veranderd. Sterker nog, de harde bepalingen ten nadele van Duitsland, vastgelegd in het Verdrag van Versailles, hielden ruime stof voor nieuwe conflicten in, terwijl Japan en ItaliŽ zich als medeoverwinnaars te kort gedaan voelden. Vrede en democratie raakten in de jaren twintig en dertig meer dan ooit bedreigd, toen in deze landen fascistische en nationaal-socialistische regimes aan de macht kwamen. In Duitsland kon het nazi-bewind van Hitler aan de macht komen als rechtstreeks gevolg van de economische wereldcrisis (vanaf 1929), die ook elders totalitaire tendensen bevorderde en de democratie verzwakte. Het verweer van de westerse democratieŽn tegen de imperialistische aspiraties van vooral Duitsland en Japan miste kracht en doeltreffendheid door onderling wantrouwen (vooral tussen Frankrijk en Groot-BrittanniŽ) en het isolationisme van de Verenigde Staten. Hierdoor was ook de Volkenbond tot machteloosheid gedoemd. De Sovjet-Unie onder Stalin vreesde Duitsland meer dan welk land ook, maar werd door de westerse democratieŽn niet als een acceptabele partner beschouwd bij pogingen Hitler in te tomen. Als Japan dan begint met zijn expansie en Hitler Het Vredesverdrag van Versailles naast zich neer legt, zijn de omstandigheden voor een nieuw conflict geschapen en is het wachten op een nieuwe confrontatie.

Vr. 4: Welke landen namen deel aan de Tweede Wereldoorlog?
Antw. 4: De Tweede Wereldoorlog werd gevoerd tussen de As mogendheden en de Geallieerden. De Asmogendheden waren Duitsland, ItaliŽ en Japan, die op 27 sept. 1940 te Berlijn het Driemogendhedenpact voor de duur van tien jaar sloten. Het Pact behelsde de wederzijdse erkenning van de leidende rol van deze staten bij het realiseren van de 'nieuwe orde' in Europa en AziŽ; ook wederzijdse politieke, economische en militaire hulp, indien een van de partijen zou worden aangevallen door een nog niet bij de Europese of Chinees-Japanse oorlog betrokken mogendheid. Later sloten ook Hongarije, Bulgarije en RoemeniŽ zich bij de 'as' aan. De Geallieerden Mogendheden waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, de Sovjet-Unie [vanaf juni 1941] en de Verenigde Staten [vanaf dec. 1941]) en hun bondgenoten.

Vr. 5: Wat waren de specifieke kenmerken van de Tweede Wereldoorlog?
Antw. 5: Het karakter van de Tweede Wereldoorlog was geheel verschillend van dat van de Eerste Wereldoorlog. Van militair of diplomatiek fatsoen was geen sprake; Duitsland ging bij voorkeur zonder oorlogsverklaring te werk. Het trachtte door middel van een Blitzkrieg een beslissing te forceren en door terreur ten aanzien van de burgerbevolking zijn doel te bereiken. In feite vormde eenzelfde terreur - zij het zonder succes - een neveneffect bij het door de Britse, later ook Amerikaanse, luchtmacht tegen Duitsland en in 1945 tegen Japan onderhouden strategisch bombardementsoffensief. Het gewelddadig optreden had naast politiek-ideologische en militaire, ook economische motieven, zoals de dwang- of slavenarbeid onder Duits en Japans gezag. De oorlogvoering zelf had een grondige wijziging ondergaan. De legers waren in zeer sterke mate gemechaniseerd; hoewel daardoor de rol van de infanterie nauwelijks minder belangrijk werd, werkte dit element toch mee aan een beweeglijker karakter van de strijd. Hoewel de strijd met gifgas werd vermeden, stelde toch de hoge vlucht van de techniek de mogendheden in staat zich van verschrikkelijke wapens te bedienen, wat zijn climax bereikte in het werpen door de Geallieerden van twee atoombommen op Japan. Daarvůůr hadden wapens als de fosforbom en de V-wapens reeds hun tol, vooral onder de burgerbevolking, geŽist. De burgerbevolking was veel meer rechtstreeks bij de oorlog betrokken dan in 1914-1918, niet alleen door de bombardementen, maar ook door het feit dat talloze vrouwen, jongens en meisjes de opengevallen plaatsen van de mannen innamen en in sommige landen zelfs een actief aandeel aan de oorlogvoering zelf hadden. Het openlijk of ondergronds verzet is een essentieel kenmerk van de Tweede Wereldoorlog, evenals het uitroeien van bevolkingsgroepen (joden, zigeuners, bevolking Slavische landen).

Vr. 6: Hoeveel slachtoffers vielen er in de Tweede Wereldoorlog?
Antw. 6: Dat is onmogelijk om precies te zeggen. Een zeer globale schatting geeft aan dat 20 miljoen militairen en 20 tot 30 miljoen burgers het leven lieten. De Sovjet-Unie telde de meeste slachtoffers: 10 miljoen militairen en ongeveer even zoveel burgers. De verliezen aan Duitse en Japanse zijde bedroegen drie resp. twee miljoen militairen en aan elke zijde ten minste een half miljoen burgers. In Japanse gevangenschap kwamen enkele tienduizenden niet-Aziatische militairen en een veelvoud aan Aziaten om. In Polen vielen de doden vooral onder de burgerbevolking, ca. 5 miljoen. In China sneuvelden ca. 1,3 miljoen militairen. ItaliŽ, Frankrijk, Groot-BrittanniŽ en JoegoslaviŽ telden elk honderdduizenden gesneuvelde militairen en omgekomen burgers. De Amerikanen verloren bijna 300.000 militairen. Een aparte categorie slachtoffers in deze oorlog vormden de joden. Uiteindelijk werden ca. zes miljoen Europese joden vermoord, met name in door de nationaal-socialisten ingerichte vernietigingskampen.

Vr. 7: Welke politieke stroming lag ten grondslag aan de Tweede Wereldoorlog?
Antw. 7: De politieke denkbeelden die in deze tijd golden waren de Nationaal Socialistische denkbeelden. Het nationaal-socialisme is geen uit ťťn centrale doctrine ontwikkelde ideologie, maar een combinatie van verschillende, deels conservatieve, deels radicale strevingen, waarvan de betekenis in haar onderlinge verhouding steeds aan wisseling onderhevig is geweest. Vereniging van nationalisme en socialisme was het doel en nationalisme stond daarbij voorop. Het nationaal-socialisme was in zoverre socialistisch, dat het een overwegende staatsinvloed op het gehele economische en maatschappelijke leven vestigde. Privť-bezit van de productiemiddelen bleef gehandhaafd, maar de ondernemers werden van staatswege gebonden in het richten van hun productie en in de besteding van de winsten - dit alles niet meer dan nodig werd geacht in het belang van de economische oorlogsvoorbereiding. Bestrijding van het communisme en het internationaal georiŽnteerde socialisme ging hand in hand met bestrijding van het liberalisme en de parlementaire democratie. In wezen was het nationaal-socialisme dan ook een bundeling van anti-ideologieŽn, een protest tegen de burgerlijke samenleving en tegen oudere niet-nationalistische revolutionaire bewegingen.

Vr. 8: Hoe beÔnvloedde de Duitse invasie van BelgiŽ, Nederland en Luxemburg het verloop van de oorlog?
Antw. 8: In de ochtend van 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen de kleine Europese landen binnen. de Duitse troepen overstroomden BelgiŽ, Nederland en Luxemburg. In West-Nederland werden grootscheepse luchtlandingen uitgevoerd die slechts gedeeltelijk slaagden. De Duitsers verloren daarbij onverwacht veel vliegtuigen. Het verlies van dit materieel bij deze invasie is mede bepalend geweest voor het verloop van de Battle of Britain later in 1940. Die door de Duitsers uiteindelijk niet gewonnen kon worden, mede door het gebrek aan materieel.

Vr. 9: Waarom waren de Nazi's zo antisemitisch en probeerden zij diverse volken uit te roeien?
Antw. 9: Het nationalisme van de nazi's bouwde voort op romantisch-nationalistische stromingen uit de 19de eeuw en de biologische rassentheorieŽn van Houston Stewart Chamberlain en Joseph Arthur de Gobineau. Het volk werd gezien als een op banden des bloeds gebaseerde mythische eenheid, onverbrekelijk verbonden met het land (Blut und Boden). In het aangebrachte onderscheid tussen hogere en lagere rassen werd het Arische ras als het enige cultuurscheppende beschouwd. De historische zending van Duitsland was het dit ras tot overheersing te brengen. In Der Mythus des 20. Jahrhunderts trachtte Alfred Rosenberg deze ideeŽn tot een filosofisch systeem te ontwikkelen. Gebaseerd op een versimpelde uitleg van Darwins Survival of the fittest predikte het nationaal-socialisme een rassenstrijd tussen ‹bermenschen en Untermenschen, tussen AriŽrs en niet-AriŽrs, waarvan het 'joodse ras' de laagste vertegenwoordiger was, direct gevolgd door Slavische volken, homosexuelen en uiteindelijk iedereen die tegen het nationaal socialisme was.

Vr. 10: Hoe probeerden zij al deze mensen te vermoorden?
Antw. 10: Spoedig na het aan de macht komen van Adolf Hitler werden zogenaamde concentratiekampen door het nationaal-socialistische regime opgericht. In eerste instantie werden talloze Duitsers wier opvattingen of gedragingen op politiek, maatschappelijk, religieus of seksueel gebied met het nationaal-socialisme in strijd geacht werden, hier gevangengezet. Heetten de kampen oorspronkelijk bestemd te zijn om tegenstanders patriottisch en ideologisch te 'herscholen', in de praktijk ontaardden zij in terreurinstituten en ware vernietigingsoorden. In het jaar 1939 bestonden er drie grote concentratiekampen: Dachau, Buchenwald en Sachsenhausen, en drie kleinere: Mauthausen, Flossenburg en RavensbrŁck, welk laatste kamp in het bijzonder voor vrouwelijke gevangenen bestemd was. In een later stadium werd de deportatie van joden uit alle bezette gebieden naar concentratiekampen systematisch ten uitvoer gebracht. Bestaande kampen werden uitgebreid en nieuwe ontstonden, o.a. Neuengamme, Auschwitz, Theresienstadt, Bergen-Belsen. Er kwamen ook nieuwe typen kampen: Arbeitserziehungslager, voor personen die zich aan de arbeidsinzet hadden onttrokken, en Vernichtungslager: Auschwitz, Sobibor, Treblinka. Deze laatste categorie kampen, die buiten Duits grondgebied was gesitueerd, was bestemd voor het uitroeien van de joden. In Nederland waren tijdens de Duitse bezetting concentratiekampen in Amersfoort, Vught, Ommen en Westerbork (het laatste voor joden), in BelgiŽ te Breendonk en Mechelen. De meeste kampen, ook de kampen bestemd voor de heropvoeding van politieke tegenstanders groeiden uit tot massavernietigingsplaatsen, waar grote aantallen mensen werden vermoord en gecremeerd. Deze grote uitroeiing vond plaats door middel van uitputting, uithongering, marteling, 'medische experimenten' (meestal fenolinjecties), fusillades en verstikking door cyclon-B-gas in speciaal daartoe gebouwde gaskamers.

Vr. 11: Was de vernietiging van deze volkeren van te voren gepland?
Antw. 11: De vernietiging was wel degelijk van te voren gepland. op de Wannsee Conferentie, de conferentie van 20 jan. 1942, genoemd naar het plaatsje Wannsee bij Berlijn, spraken de nationaal-socialistische leiders de organisatie van de volledige uitmoording van de joden, de 'definitieve oplossing van het jodenvraagstuk' ( 'EndlŲsungder Judenfrage'), af. Echter, het besluit hiertoe was al in het voorjaar van 1941 genomen. Deelnemers waren o.a. Heydrich, Eichmann en MŁller, chef van de Gestapo, en verder hoge ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en de Bezette Oostelijke gebieden, alsmede hoge partijfunctionarissen en SS-officieren. Doel van de bespreking was te komen tot een gecoŲrdineerde actie van al deze ministeries en partij- en SS-organen. Men besprak de geplande aantallen (11 miljoen), de categorieŽn waarvoor uitzonderingen zouden gelden, de meest geschikte methodes om een zo groot mogelijk aantal joden te vermoorden, de gebieden die het eerst zouden worden 'gezuiverd', de problemen van het transport en vele andere aspecten van deze reusachtige operatie. Veel van het besprokene is bij de verhoren van Adolf Eichmann tijdens diens proces in IsraŽl bekend geworden.

Vr. 12: Wie was de verantwoordelijke voor de EndlŲsung?
Antw. 12: Natuurlijk degene die zich tijdens de Wannsee Conferentie akkoord hadden verklaard met de plannen. De opperste leiding van deze operatie was in handen van de ReichsfŁhrer der SS Heinrich Himmler en diens naaste medewerker Reinhard Heydrich, chef van de Sicherheitspolizei en de SD. Europa moest binnen de kortst mogelijke tijd 'judenrein' zijn. Zes miljoen joden zijn, alleen om der wille van hun jood-zijn, de gedode slachtoffers geworden van deze nazibarbaarsheid, terwijl nog eens duizenden en duizenden er voor de rest van hun leven door getekend zijn.

Vr. 13: Wat waren de belangrijkste kampen waar de nazi's probeerden hun plannen uit te voeren?
Antw. 13: Een paar namen van deze kampen, die sedertdien niet meer uit het historisch bewustzijn zijn weg te denken, zijn: Westerbork en Vught in Nederland, Breendonck en Dassin-Malines (Mechelen) in BelgiŽ, Drany en Pithiviers in Frankrijk, de getto's van Warschau, £odz en Bialystok, de concentratiekampen Bergen-Belsen, Dachau en Theresienstadt, de vernietigingskampen Chelmo, Sobibor, Treblinka, Lublin-Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, RavensbrŁck en Stutthof. Hun namen staan - als een eeuwige aanklacht - gebeiteld in het herdenkingsmonument in Parijs, maar ook en vooral in de vloer van Jad-wa-Sjeem, het monument en documentatiecentrum te Jeruzalem, opgericht ter herinnering aan de nazi-slachtoffers en ter verering van de velen die in de meest benarde omstandigheden joden geholpen hebben aan de sjoah te ontkomen.

Vr. 14: Is de Holocaust gedocumenteerd en wie beheert de verslaglegging van dit lijden?
Antw. 14: In Nederland is het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het best gedocumenteerd over de holocaust. Na en soms al tijdens de Tweede Wereldoorlog is een omvangrijke literatuur ontstaan en deze neemt nog steeds toe, zowel op het gebied van de persoonlijke getuigenissen als op wetenschappelijk-historisch, filosofisch, religieus en pedagogisch gebied. Tevens is in vele niet-joodse, vooral christelijke kringen, diepgaande discussie ontstaan over de schuldvraag inzake de jodenvervolging en is toenadering gezocht tot joden om met hen in gesprek te komen, te meer daar vele christenen de behoefte hebben de joodse godsdienst op heel andere wijze te benaderen dan vroeger, nl. als gelijkwaardig en bovendien als de wortel van het christendom. Het OJEC, Overlegorgaan voor Joden en Christenen, lid van een internationale organisatie met hetzelfde doel, is hiervan een exponent. Anderzijds zijn er in neo-nazistische kringen mensen die beweren dat de holocaust nimmer heeft plaatsgevonden en een 'joodse uitvinding is om Duitsland herstelbetalingen af te dwingen', of dat deze gebeurtenis slechts een ondergeschikt detail is van de Tweede Wereldoorlog, 'waarbij hooguit een miljoen joden zijn omgekomen'.

Vr. 15: Waar vind ik meer informatie over de Holocaust?
Antw. 15: Meer informatie kun je vinden op de website van het Holocaust Herdenkingscentrum Yad Vashem waar ook alle kleine en grote helden worden geeŽrd en alle Rigtheous Among the Nations zijn gedocumenteerd. Uiteraard zijn er veel meer goede website die een inzicht geven in de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, zowel in militair als politiek en sociaal opzicht. Een goede uitvalbasis is het portaal TWEEDE WERELDOORLOG waar gerubriceerd alle W.O. II gerelateerde onderwerpen staan vermeld.

Vr. 16: Waarom een klup portaal over de Tweede Wereldoorlog?
Antw. 16: De Tweede Wereldoorlog is een zeer interessante en belangrijke periode in de 20e eeuw. Er is heel erg veel materiaal te vinden over W.O. II op het internet. Die informatie is echter zeer gefragmenteerd en het zoeken naar de juiste informatie duurt vaak lang. Tweede-Wereldoorlog.klup.nl probeert zoveel mogelijk kwalitatief goede links bijeen te brengen op ťťn portaal, zodat relevante informatie over dit onderwerp gemakkelijker toegankelijk wordt en via het Klup portaal TWEEDE- WERELDOORLOG simpel en snel te bereiken is. TWEEDE- WERELDOORLOG staat dus garant voor links naar de beste en kwalitief meest hoogstaande websites.

Vr. 17: Er zijn veel goede portalen, waarom een portaal bij .KLUP.NL?
Antw. 17: Het klopt dat je je favoriete onderwerp bij veel goede startpagina s kunt onderbrengen. Het grote verschil tussen Klup en de meeste andere portalen is, dat bij Klup niet de hoeveelheid links op je portaal het belangrijkste is, maar dat de kwaliteit van de websites waar je links naar verwijzen het belangrijkst is. Niet voor niets luidt de slogan van Klup kwaliteit vůůr kwantiteit. Bovendien zijn Klup portalen niet slechts portalen waar je als webmaster alleen maar links op je portaal mag plaatsen.Klup biedt je de mogelijkheid om op je eigen portaal nieuws, polls en artikelen die gerelateerd zijn aan je onderwerp te plaatsen, waardoor je eigen portaal dus echt kan uitgroeien tot een waardevolle informatiebron op het Internet.

Vr. 18: Er zijn veel meer websites op het internet te vinden over de Tweede Wereldoorlog. Waarom staan die er niet op?
Antw. 18: Er zijn 2 belangrijke redenen waarom sommige websites niet gelinkt zijn op
TWEEDE-WERELDOORLOG
1. De website is gevonden en beoordeeld, maar de kwaliteit van de betreffende website is te laag. 2. De website is niet gevonden, dus ook niet beoordeeld en opgenomen.

Vr. 19: Ik heb een Tweede Wereldoorlog gerelateerde website. Kan deze op de Klup portaal TWEEDE WERELDOORLOG gelinkt worden?
Antw. 19: Ja, dat kan. Als de website handelt over de Tweede Wereldoorlog kun je deze aanmelden voor opname op het portaal TWEEDE WERELDOORLOG.
Op elk Klup portaal, dus ook op het portaal TWEEDE WERELDOORLOG, vindt je een speciale rubriek waar je de website kunt aanmelden. Uiteraard dient de aangemelde link vůůr opname eerst bekeken te worden. Na goedkeuring van de beheerder van het Klup portaal wordt de link toegevoegd.

Vr. 20: Ik heb een website die niets met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Kan deze ook worden geplaatst op Tweede-Wereldoorlog.klup.nl?
Antw. 20: Nee, dat kan niet. Alleen websites met het onderwerp Tweede Wereldoorlog worden geplaatst. Om het onderwerp van het portaal duidelijk en overzichtelijk te houden kunnen alleen websites die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog opgenomen worden.

Vr. 21: Kan ik de link naar mijn website in dat geval helemaal niet kwijt op Klup.nl?
Antw. 21: Er zijn 2 manieren om je link toch geplaatst te krijgen.
1. Zoek op de
INFO.KLUP.NL pagina naar het portaal dat hetzelfde onderwerp heeft als je website en meldt je website hier aan via de speciale rubriek die je op elk Klup portaal aantreft.
2. Klik op tweede-wereldoorlog.klup.nl in de rubriek Gastenboek Free for all Links op de link Free for all Links en plaats de link naar je website in mijn Free for all Links lijst, ook als je website niet Tweede Wereldoorlog gerelateerd is.

Vr. 22: Is het aanmelden en plaatsen van een link naar mijn eigen website altijd gratis?
Antw. 22: Ja, zowel het plaatsen van de link op
TWEEDE WERELDOORLOG als het plaatsen van je link in de Free for all Links is altijd geheel gratis en zonder enige verplichting.
Natuurlijk stellen wij prijs op een linkexchange en op een bijdrage in ons gastenboek.
Dus als je zelf een website hebt, willen wij hierop graag vermeld worden.

Vr. 23: Ik wil zelf een Klup portaal beheren. Kan dat?
Antw. 23: Ja, dat kan. Via
INFO.KLUP.NL kun je een portaal voor je eigen favoriete onderwerp aanmelden. In de rubriek FAQ kun je precies lezen wat het beheren van een portaal bij Klup precies inhoudt. Op het portaal TWEEDE WERELDOORLOG staat een link die je direct bij de info pagina van Klup brengt. Als je besluit je aan te melden wens ik je veel plezier met je nieuwe Klup portaal.

* Veel gestelde vragen door bedrijven

* Algemene informatie over klup.nl